ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงิน
ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ คำสั่ง ระเบียบการดำเนินงาน นโยบายและคำแนะนำทั้งหลายเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆในสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งออกใช้บังคับโดยทางเรา และถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับข้อผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเมื่อมีการเผยแพร่บนแพลตฟอร์มแล้ว โดยข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงินนี้จะมีผลบังคับใช้ต่อคำสั่งซื้อสินค้าและการชำระเงินที่กระทำโดยท่านและผู้ขายเท่านั้น

  1. ท่านตกลงที่จะชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่สามารถใช้ชำระหนี้ตามกฎหมายได้
  2. ในกรณีการชำระด้วยบัตรเครดิตทางร้านจะจัดส่งสินค้าหลังจากที่ทางธนาคารทำการโอนยอดเงินให้กับทางร้านแล้วเท่านั้น ปกติจะใช้เวลาประมาณ 7 วันทำการ เมื่อทางร้านได้รับยอดโอนจากธนาคาร
  3. ท่านยินยอมที่จะไม่ยกเลิกการชำระเงินในภายหลังเว้นเสียแต่ว่า การสั่งซื้อสินค้าระหว่างท่านและผู้ขายไม่เป็นไปตามข้อตกลง ไม่ได้รับการส่งมอบสินค้า หรือสินค้าที่ท่านได้รับมีลักษณะแตกต่างจากรายละเอียดทีท่านได้รับจากผู้ขายอย่างมีนัยยะสำคัญตามแต่วิจารณญาณของผู้ขาย
  4. ท่านรับทราบถึงระเบียบการขอคืนเงินที่ชำระสำเร็จจะกระทำได้ต่อเมื่อผู้ขายยินยอมและเป็นผู้แจ้งความประสงค์ที่จะทำการคืนเงินเท่านั้น
  5. ท่านรับทราบถึงการคืนเงินทั้งหลายให้ทำผ่านกลไลการชำระเงินเดิมและให้แก่บุคคลที่ทำการชำระเงินนั้น
  6. ท่านรับทราบถึงการไม่รับประกันเงินคืนจะเข้าสู่บัญชีของท่านอย่างตรงต่อเวลา การดำเนินการชำอาจจะใช้เวลาและขึ้นกับแต่ละธนาคาร และ/หรือผู้ให้บริการการชำระเงินที่ดำเนินการคืนเงินนั้น

นโยบายปกป้องข้อมูลและคุ้มครองความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บ
1.เพื่อความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ บริษัท กวางอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด จึงทำการเก็บข้อมูลส่วนบุคคคลได้แก่ ชื่อ (Names) ที่อยู่ (Address) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone number) เป็นต้น

2.บริษัทจะไม่เก็บข้อมูลบัตรเครดิตของท่านไว้ ในขณะที่ท่านทำรายการสั่งซื้อผ่านบัตรเครดิต

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
1.บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเท่าที่จำเป็นเช่น ชื่อและเบอร์โทร เพื่อการประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เท่านั้น
2.บริษัทจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมไว้ ไปจำหน่ายหรือเผยแพร่แก่บุคคลหรือองค์กรใดๆภายนอกโดยเด็ดขาดไว้แต่จะได้รับอนุญาตจากคุณเท่านั้น

การรับประกันและการคืนเงิน (Warranty and refund Policy)

บริษัทมีนโยบายรับประกันสินค้าดังนี้

1.วิทยุสื่อสารรับประกันสินค้า 1 ปี แบตเตอรี่และแท่นชาร์จ 6 เดือน

2.หากสินค้ามีความบกพร่องจากการผลิตลูกค้าสามารถนำมาเปลี่ยนใหม่ได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า (อ้างอิงจากวันที่ในใบเสร็จรับเงิน) โดยสินค้าแพ๊คเกจจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์และมีอุปกรณ์ครบถ้วนโดยลูกค้าต้องนำใบเสร็จรับเงินมาด้วย

3.หากเกินระยะเวลา 7 วัน บริษัทจะทำการซ่อมสินค้าโดยมีเงื่อนไขคือฟรีค่าแรง ไม่รวมค่าอะไหล่

4.การรับประกันสินค้าจะสิ้นสุดลงในกรณีดังนี้ 

   4.1 สินค้าชำรุดเนื่องจากการใช้งานผิดวิธี หรือผิดวัตถุประสงค์การใช้งาน

   4.2 สินค้าที่มีการดัดแปลงแก้ไขให้ตัวสินค้าผิดไปจากเดิม

   4.3 สินค้าที่มีรอยไหม้, วงจรช็อต, คราบน้ำบนแผงวงจร

 

Powered by MakeWebEasy.com