PS-1380

เสาสไลด์ 7 ท่อน KYOWA ความถี่136-174 MHz ขั้ว BNC

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿180 ฿180
 
สินค้าหมด

 

PS-772

เสายาง SUPER ANTENNA ความถี่144 MHz ขั้ว BNC

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿650 ฿650
 
สินค้าหมด

 

PS-1406

เสาสไลด์ 7 ท่อน KYOWA ความถี่140-150 MHz ขั้ว BNC

ขายแล้ว 6 ชิ้น

฿180 ฿180
 

 

PS-1411

เสาสไลด์ 7 ท่อน KYOWA ความถี่150-160 MHz ขั้ว BNC

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿180 ฿180
 

 

PS-1409

เสาสไลด์ 7 ท่อน KYOWA ความถี่ 160 MHz ขั้ว BNC

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿180 ฿180
 

 

PS-1389

เสาสไลด์ 7 ท่อน KYOWA ความถี่ 245 MHz ขั้ว BNC

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿180 ฿180
 

 

PS-615

เสาสไลด์ 7 ท่อน KYOWA ความถี่ 140-150 MHz ขั้ว TNC

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿280 ฿280
 

 

PS-755

เสาสไลด์ 7 ท่อน KYOWA ความถี่ 150-160 MHz ขั้ว TNC

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿250 ฿250
 

 

PS-1552

เสาสไลด์ 7 ท่อน KYOWA ความถี่ 160-170 MHz ขั้ว TNC

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿250 ฿250
 

 

PS-1553

เสาสไลด์ 7 ท่อน KYOWA VX-150 ความถี่ 150-160 MHz ขั้ว SMA

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿280 ฿280
 

 

PS-1554

เสาสไลด์ 7 ท่อน SPENDER TC-144G ความถี่ 140-150 MHzขั้ว BNC

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿180 ฿180
 
สินค้าหมด

 

PS-1555

เสาสไลด์ 7 ท่อน SPENDER TC-245HA ความถี่ 245MHz ขั้ว BNC

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿180 ฿180
 
สินค้าหมด

 

PS-1556

เสาสไลด์ 7 ท่อน ICOM ICF11 ความถี่ 140-150 MHz ขั้ว SMA

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿250 ฿250
 

 

PS-1558

เสาสไลด์ 7 ท่อน ความถี่ 245 MHz ขั้ว SMA

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿280 ฿280
 

 

PS-613

เสาสไลด์ 7 ท่อน F11 ความถี่ 150-160 MHz ขั้ว SMA

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿280 ฿280
 

 

PS-614

เสาสไลด์ 7 ท่อน F11 ความถี่ 160-170 MHz ขั้ว SMA

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿280 ฿280
 

 

PS-747

เสาสไลด์ 7 ท่อน ความถี่ 140-150 MHz ขั้ว MOTOROLA

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿280 ฿280
 

 

PS-619

เสาสไลด์ 7 ท่อน ความถี่ 245 MHz ขั้ว MOTOROLA

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿280 ฿280
 

 

PS-746

เสาสไลด์ 7 ท่อน ความถี่ 140-150 MHz ขั้ว MOTOROLA

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿280 ฿280
 

 

PS-1559

เสาสไลด์ 7 ท่อน ALINCO ความถี่ 150-160 MHz ขั้ว SMA

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿250 ฿250
 

 

PS-1457

เสาสไลด์ 7 ท่อน ALINCO ความถี่ 160-170 MHz ขั้ว SMA

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿250 ฿250
 

 

PS-1560

เสาสไลด์ 7 ท่อน ALINCO ความถี่ 245 MHz ขั้ว SMA

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿250 ฿250
 

 

PS-1402

เสาสไลด์ 7 ท่อน ความถี่ 140-150 MHz ขั้ว BNC

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿250 ฿250
 
สินค้าหมด

 

PS-639

เสาสไลด์ 7 ท่อน AS707 ความถี่ 138-174 MHz/245 MHz ขั้ว BNC

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿450 ฿450
 
สินค้าหมด

 

PS-640

เสาสไลด์ 7 ท่อน AS707 ความถี่ 245 MHz ขั้ว BNC

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿450 ฿450
 
สินค้าหมด

 

PS-642

เสาสไลด์ 8 ท่อน ความถี่ 144 MHz ขั้ว BNC

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿450 ฿450
 
สินค้าหมด

 

PS-1392

วิปเสาสไลด์ 9 ท่อน ความถี่ 140-150 MHz ขั้ว BNC

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿250 ฿250
 
สินค้าหมด

 

PS-616

เสาสไลด์ 9 ท่อน ความถี่ 160-170 MHz ขั้ว BNC

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿180 ฿180
 

 

PS-1562

เสาสไลด์ 9 ท่อน AS709 ความถี่ 135-155 MHz ขั้ว BNC

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿450 ฿450
 
สินค้าหมด

 

PS-1563

เสาสไลด์ 9 ท่อน AS709 ความถี่ 140-160 MHz ขั้ว BNC

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿450 ฿450
 
สินค้าหมด

 

PS-1568

เสาสไลด์ 9 ท่อน AS709 ความถี่ 245 MHz ขั้ว BNC

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿450 ฿450
 
สินค้าหมด

 

PS-630

เสาสไลด์ 9 ท่อน SG-112 ความถี่ 140-160 MHz ขั้ว SMA

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿450 ฿450
 

 

PS-1551

เสาสไลด์ 9 ท่อน SG-112 ความถี่ 155-175 MHz ขั้ว BNC

ขายแล้ว 3 ชิ้น

฿450 ฿450
 

 

PS-1564

วิปเสาสไลด์ 9 ท่อน (รีฟิล) สีดำ

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿100 ฿100
 
สินค้าหมด

 

PS-1373

เสาสไลด์ 10 ท่อน ความถี่ 140-150 MHz ขั้ว BNC

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿180 ฿180
 

 

PS-1372

เสาสไลด์ 10 ท่อน ความถี่ 150-160 MHz ขั้ว BNC

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿280 ฿280
 

 

PS-1412

เสาสไลด์ 10 ท่อน ความถี่ 245 MHz ขั้ว BNC

ขายแล้ว 4 ชิ้น

฿280 ฿280
 

 

PS-1395

เสาสไลด์ 10 ท่อน ความถี่ 160-170 MHz สั้น ขั้ว BNC

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿180 ฿180
 

 

PS-1421

เสาสไลด์ 10 ท่อน ความถี่ 170-175 MHz สั้น ขั้ว SMA

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿280 ฿280
 

 

PS-1565

เสาสไลด์ 10 ท่อน ความถี่ 136-174 MHz สั้น ขั้ว TNC

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿100 ฿100
 
สินค้าหมด

 

PS-1579

เสาสไลด์ 10 ท่อน ความถี่ 143-150 MHz สั้น ขั้ว BNC

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿490 ฿490
 

 

PS-1580

เสาสไลด์ 10 ท่อน ความถี่ 148-155 MHz สั้น ขั้ว BNC

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿490 ฿490
 

 

PS-1581

เสาสไลด์ 10 ท่อน ความถี่ 153-160 MHz สั้น ขั้ว BNC

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿490 ฿490
 

 

PS-1582

เสาสไลด์ 10 ท่อน ความถี่ 158-165 MHz สั้น ขั้ว BNC

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿490 ฿490
 

 

PS-1583

เสาสไลด์ 10 ท่อน ความถี่ 163-170 MHz สั้น ขั้ว BNC

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿490 ฿490
 

 

PS-1584

เสาสไลด์ 10 ท่อน ความถี่ 163-170 MHz สั้น ขั้ว BNC

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿490 ฿490
 
สินค้าหมด

 

PS-1585

เสาสไลด์ 10 ท่อน ความถี่ 153-160 MHz สั้น ขั้ว MOTOROLA

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿250 ฿250
 

 

PS-1419

เสาสไลด์ 10 ท่อน ความถี่ 245 MHz สั้น ขั้ว MOTOROLA

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿280 ฿280
 

 

PS-1586

เสาสไลด์ 10 ท่อน ความถี่ 150-160 MHz สั้น ขั้ว SMA

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿250 ฿250
 

 

PS-638

เสาสไลด์ 10 ท่อน ความถี่ 144/430 MHz สั้น ขั้ว BNC

ขายแล้ว 4 ชิ้น

฿1,100 ฿1,100
 
สินค้าหมด

 

PS-1588

เสาสไลด์ 10 ท่อน ความถี่ 144 MHz สั้น ขั้ว BMC

ขายแล้ว 6 ชิ้น

฿650 ฿650
฿499 ฿499 -23%
 

 

PS-1587

เสาสไลด์ 10 ท่อน ความถี่ 144-430 MHz สั้น ขั้ว BNC

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿1,200 ฿1,200
 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้